Bluetooth Headset BH 102 Hjelp

background image

Nokia Bluetooth-headset BH-102

9207247/2

10

11

9

8

7

2

3

1

45

44

46

background image

NORSK

ERKLÆRING OM SAMSVAR

NOKIA CORPORATION erklærer herved at
produktet HS-107W er i samsvar med de
grunnleggende krav og øvrige relevante krav i
direktiv 1999/5/EF. En kopi av
samsvarserklæringen er tilgjengelig på
http://www.nokia.com/phones/
declaration_of_conformity/.

© 2008 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

Nokia og Nokia Connecting People er
registrerte varemerker for Nokia Corporation.
Andre produkt- eller firmanavn som nevnes
her, kan være varemerker eller produktnavn
for sine respektive eiere.

Kopiering, overføring, distribusjon eller
lagring av deler av eller hele innholdet i dette
dokumentet i enhver form, uten på forhånd å
ha mottatt skriftlig tillatelse fra Nokia, er
forbudt.
Bluetooth is a registered trademark of
Bluetooth SIG, Inc.

Nokia har en uttrykt målsetting om
kontinuerlig utvikling. Vi forbeholder oss
derfor retten til uten varsel å endre og
forbedre alle produktene som er omtalt i
dette dokumentet.
Verken Nokia eller noen av deres lisensgivere
skal under noen omstendigheter, og uansett
årsak, være ansvarlige for verken direkte eller
indirekte tap eller skade, herunder spesifikke,
vilkårlige, etterfølgende eller
konsekvensmessige tap, så langt dette
tillates av gjeldende lovgivning.
Innholdet i dette dokumentet gjøres
tilgjengelig "som det er". Bortsett fra der det
er påkrevet etter gjeldende lover ytes ingen
garantier av noe slag, verken direkte eller
underforstått, inkludert, men ikke begrenset
til, de underforståtte garantiene for
salgbarhet og egnethet til et bestemt formål,
i forhold til nøyaktigheten av, påliteligheten
til eller innholdet i dette dokumentet. Nokia
forbeholder seg retten til å revidere dette
dokumentet eller trekke det tilbake, når som
helst og uten forvarsel.
Tilgjengeligheten av bestemte produkter kan
variere fra område til område. Forhør deg hos
nærmeste Nokia-forhandler.

background image

NORSK

Eksportkontroll
Denne enheten kan inneholde varer,
teknologi eller programvare som er underlagt

eksportlover og -forskrifter fra USA og andre
land. Det er ulovlig å fravike slik lovgivning.