Bluetooth Headset BH 102 - Batteriinformasjon

background image

Batteriinformasjon

Denne enheten inneholder et internt,
oppladbart batteri som ikke kan fjernes.
Du må ikke prøve å fjerne batteriet fra
enheten, da dette kan skade enheten.
Batteriet kan lades og utlades hundrevis
av ganger, men det vil etterhvert bli
oppbrukt. Bruk bare batteriladere som er
godkjent av Nokia og beregnet for bruk
med denne enheten. Bruk av ikke-
godkjent lader kan medføre risiko for
brann, eksplosjon, lekkasje eller andre
farer.

Hvis et batteri brukes for første gang,
eller hvis batteriet ikke har vært brukt i
en lengre periode, kan det være
nødvendig å koble til laderen og deretter
koble den fra og til igjen for å starte
ladingen. Hvis batteriet er fullstendig
utladet, kan det ta noen minutter før
ladeindikatorlampen lyser.

Ta laderen ut av kontakten og enheten
når den ikke er i bruk. Et fulladet batteri
bør frakobles laderen fordi overlading
kan forkorte batteriets levetid. Hvis et

background image

NORSK

fullt oppladet batteri ikke brukes, lades
det ut over tid.

Forsøk alltid å oppbevare batteriet i
temperaturer mellom 15 °C og 25 °C.
Ekstreme temperaturer reduserer
kapasiteten og levetiden til batteriet.
Hvis batteriet er for varmt eller for kaldt,
kan det hende at enheten ikke fungerer i
en kortere periode. Batteriytelsen er
spesielt begrenset i temperaturer godt
under frysepunktet.

Batterier kan eksplodere hvis de utsettes
for ild. Batterier kan også eksplodere hvis
de er skadet.

Bruk aldri en lader som er skadet.

Viktig: Batteriets taletid og
standby-tid er bare anslag og
avhenger av nettverksforhold,

funksjonene som brukes, batteriets alder
og tilstand, temperaturene som batteriet
utsettes for og mange andre faktorer.
Hvor lenge enheten brukes til samtaler,
har innvirkning på standby-tiden. På
samme måte påvirkes taletiden av hvor
lenge enheten er slått på og er i
ventemodus.