Bluetooth Headset BH 102 - Stell og vedlikehold

background image

Stell og vedlikehold

Enheten er et produkt av førsteklasses
design og håndverk, og bør behandles
med forsiktighet. Følgende råd hjelper
deg å overholde garantibestemmelsene.

• Oppbevar enheten på et tørt sted.

Nedbør, fuktighet og alle typer væsker
kan inneholde mineraler som vil føre

til rust på elektroniske kretser. Hvis
enheten blir våt, lar du den tørke helt.

• Ikke bruk eller oppbevar enheten i

støvete og skitne omgivelser. De
bevegelige delene og elektroniske
komponentene kan bli ødelagt.

background image

NORSK

• Oppbevar ikke telefonen i varme

omgivelser. Høye temperaturer kan
redusere levetiden på elektronisk
utstyr, ødelegge batterier, og
deformere eller smelte plastdeler.

• Oppbevar ikke telefonen i kalde

omgivelser. Når enheten oppnår
normal temperatur igjen, kan det
dannes fuktighet inne i enheten som
kan skade elektroniske kretskort.

• Ikke forsøk å åpne enheten.

• Du må ikke slippe, dunke eller riste

enheten. Røff håndtering kan
ødelegge innvendige kretskort og
finmekanikk.

• Bruk ikke sterke kjemikalier eller

vaskemidler til å rengjøre enheten.

• Mal ikke enheten. Maling kan tette de

bevegelige delene og forhindre at
enheten fungerer skikkelig.

Hvis enheten ikke fungerer på riktig
måte, må du kontakte nærmeste
autoriserte servicested for å få utført
service.

Kassering
Symbolet med en utkrysset
avfallsdunk på produktet,
emballasjen eller i
brukerhåndboken innebærer at

alle elektriske og elektroniske produkter,
batterier og akkumulatorer ikke kastes
sammen med annet avfall. Dette gjelder
for EU og andre steder der det finnes et
system for separat innsamling. Ikke kast
disse produktene som usortert,
kommunalt avfall.

Ved å returnere produktene til innsamling
er du med på å forhindre ukontrollert
kassering og fremme gjenbruk av
materialressurser. Du finner mer detaljert
informasjon hos leverandøren, lokale
avhendingsmyndigheter, nasjonale
produsentansvarsorganisasjoner eller din
lokale Nokia-representant På
www.nokia.com finner du produktets
miljøerklæring og instruksjoner for
avhending av produktet for hvert enkelt
land.