Bluetooth Headset BH 102 Hjälp

background image

Nokia Bluetooth-headset BH-102

9207247/2

10

11

9

8

7

2

3

1

45

44

46

background image

SVENSKA

KONFORMITETSDEKLARATION

Härmed intygar NOKIA CORPORATION att
denna HS-107W står i överensstämmelse
med de väsentliga egenskapskrav och övriga
relevanta bestämmelser som framgår av
direktiv 1999/5/EG. Det finns en kopia av
deklarationen om överensstämmelse på
http://www.nokia.com/phones/
declaration_of_conformity/.

© 2008 Nokia. Alla rättigheter förbehållna.

Nokia och Nokia Connecting People är
registrerade varumärken som tillhör Nokia
Corporation. Andra produkt- och
företagsnamn som det hänvisats till kan vara
varukännetecken eller näringskännetecken
som tillhör sina respektive ägare.

Mångfaldigande, överföring, distribution
eller lagring av delar av eller hela innehållet i
detta dokument i vilken som helst form, utan
föregående skriftlig tillåtelse från Nokia, är
förbjuden.
Bluetooth is a registered trademark of
Bluetooth SIG, Inc.

Nokia utvecklar ständigt sina produkter.
Nokia förbehåller sig rätten att göra
ändringar och förbättringar i de produkter
som beskrivs i detta dokument utan
föregående meddelande.
Med undantag av vad som följer av
tvingande lag, ansvarar Nokia eller någon av
dess licensgivare under inga omständigheter
för eventuell förlust av data eller inkomst
eller indirekta skador, följdskador eller några
som helst andra skador, oavsett orsaken till
förlusten eller skadan.
Informationen i dokumentet tillhandahålls i
befintligt skick. Förutom vad som stadgas i
tvingande lag, ges inga garantier av något
slag, varken uttryckliga eller underförstådda,
inklusive, men utan begränsning till,
garantier för produktens allmänna
lämplighet och/eller lämplighet för ett
särskilt ändamål, vad gäller det här
dokumentets riktighet, tillförlitlighet eller
innehåll. Nokia förbehåller sig rätten att
ändra eller återkalla detta dokument utan
föregående meddelande.
Tillgång till särskilda produkter kan variera
efter region. Kontakta din Nokia-
återförsäljare för mer information.

background image

SVENSKA

Exportbestämmelser
Enheten kan innehålla artiklar, teknik eller
programvara som omfattas av exportlagar

och regelverk i USA och andra länder.
Spridning i strid mot lag är förbjuden.